Potato Scones

Please call the shop on 01475 672225 to order.

INGREDIENTS WATER,POTATO FLAKES,WHEAT, ,FLOUR, SALT,VEGETABLE,OIL